Our Team

Meet the team of Trek N Trip

Sanjeet Achary

Yujesh KC

Pradeep Adhikari

Niranjan Patel

Binamra Gyawali

Finance Manager

Bikram Gyawali

City Tour Guide:

Sujan Rijal

Kumjar Lamsal

Trekking Guide

Shailesh Pokhrel

Nabin Pokhrel

Hari Baruwal

Rajiv Pokhrerl

Airport Representative

Rup Dai

Travel Consultant

Shailesh Pokhrel